1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lahtiset Yhtymä Oy (myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”)

Y-tunnus: 0854542-7

Osoite: Hämeenpuisto 21, 33210 Tampere

Sähköposti: lahtisetyhtyma@lahtisetyhtyma.fi

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jaakko Kurikka, talousjohtaja

Yhteystiedot: jaakko.kurikka@lahtisetyhtyma.fi +358 50 326 7996

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän vuokraustoimintaan liittyvien henkilöiden sekä tämän toiminnan edellyttämässä markkinoinnissa sekä asiakas-ja sidosryhmäsuhteissa käsiteltävien henkilöiden (”Rekisteröidyt”) tietoja koskevaa sekä näistä koostuvaa Henkilörekisteriä.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vuokrasuhteiden hoitaminen, yhteydenpito vuokralaisiin ja vuokrakohteista kiinnostuneiden henkilöiden kontaktointi. Henkilötietoja käytetään ainoastaan edellä mainittuihin, eikä luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille, ellei siihen ole Rekisterinpitäjän samaan toimintaan liittyvää tarvetta. Tällainen tarve voi olla esimerkiksi vuokratun kohteen korjaustyöt tai kohteen esittely.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Rekisteröidyn yhteydenottopyynnössään antama  suostumus.

Henkilötietoja kerätään nettisivuilta lähetettyjen yhteydenottolomakkeiden kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja, esimerkiksi korjaustöiden osalta, jolloin varmistetaan tietojen lainmukainen käsittely sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.( Kolmannet osapuolet voivat vaihdella ) Kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja tämän lukuun.

 

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Passiivisia henkilöitä ovat mm. henkilöt, joiden kanssa ei solmittu vuokrasopimusta. Henkilöiden tiedot, joiden kanssa solmitaan vuokrasopimus, säilytetään koko vuokrasopimuskauden ajan sekä tämän jälkeen lain määräämän ajan.

 

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö jaakko.kurikka@lahtisetyhtyma.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa Rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja Rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tietoja luovutetaan rekisteristä Rekisteröidylle vain henkilökohtaisesti henkilöllisyys todentaen.

 

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterinpitäjä huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai Rekisteröidyn vaatimuksesta.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos Rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovana viranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle.

 

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivustollaan evästeitä.

 

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Suosittelemme, että Rekisteröidyt käyvät tutustumassa tietosuojakäytäntöön säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.